Privacybeleid

Studentpool Holding B.V. en haar werkmaatschappijen (Studentpool Accountancy B.V. en Studentpool Fiscaal B.V.), hierna te noemen ”Studentpool”, vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die is toevertrouwd te waarborgen.

Studentool
www.studentpool.nl en app.studentpool.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Studentpool
De Flinesstraat 2 E
1114 AL Amsterdam (Nederland)
www.studentpool.nl
avg@studentpool.nl
Tel: +31 (020) 244 00 39

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:Naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, postcode, eventueel tweede adres, geslacht, geboortedatum, curriculum vitae (arbeidsverleden), burger servicenummer (BSN), kopie legitimatiebewijs, bankgegevens, inschrijvingsbewijs onderwijsinstelling (DUO), diploma’s, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen.
Gegevens over beschikbaarheid en interesses, voorkeuren, gegevens projecten en kwaliteitsreviews van studenten en accountantskantoren.Van opdrachtgevers en leveranciers: naam, voor- en achterna(a)m(en), e-mailadres, telefoonnummer, adres, woonplaats, postcode, eventueel postadres, geslacht, IBAN, KvK-nummer, geüploade documenten door kantoor. Overige gegevens en zaken voor zover (i) wettelijk vereist of (ii) voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven of (iii) vrijwillig aangeleverd.
Wij verwerken geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Indien je een pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Op elk moment kan je de pasfoto weer verwijderen uit jouw profiel. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie. Ook kun je in jouw profiel op de website een link opnemen naar jouw social media profiel(en). Ook dit is niet verplicht. Wij gebruiken jouw social media pagina(s) en/of profiel(en) niet om jou te monitoren of om databases samen te voegen.

Gronden voor verwerking
Studentpool verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij leggen gegevens vast om:
Het afhandelen van uw sollicitatie / aanmelding / verzoek / bericht / vraag;
Het doen van passende aanbiedingen;
Het informeren van relaties over onze activiteiten;
Het bijhouden van informatie over het gebruik en bezoek van onze website;
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen. Door het delen van jouw gegevens kunnen wij projecten weergeven die het best aansluiten bij jouw profiel. Hoe beter wij jou kennen, hoe groter de kans dat wij de meest optimale match kunnen realiseren;
Service te kunnen verlenen bij het gebruik van onze website: www.studentpool.nl;
De elektronische versie van de nieuwsbrief te sturen;
Het versturen van de elektronische versie van de matching mail;
Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor (potentiële) opdrachtgevers.
Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn staat omschreven verderop in dit Privacy Statement (“Verwerking digitale- en/of internetgegevens”.

Verwerking digitale- en/of internetgegevens
Studentpool gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van de werkzaamheden, diensten en website van Studentpool. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd dan wel niet tot jou herleidbaar zijn. De Website van Studentpool verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van bezoekers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar de bezoeker is doorgelinkt naar de website van Studentpool, het IP-adres van de Internet Service Provider van de bezoeker, het besturingssysteem van de bezoeker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van de Website. Indien u de website bezoekt kunnen wij uw door Google Analytics toegewezen sessie ID opslaan. Een sessie ID is een stukje data dat wordt gebruikt om netwerk communicaties te kunnen identificeren.

Doel van de verwerking van digitale- en/of internetgegevens
Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Studentpool te optimaliseren.
Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd dan wel niet tot jou herleidbaar zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen), maar vanzelfsprekend ook in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden opgeslagen op servers in datacenters in Nederland.Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, het verbeteren van onze website (waarbij mogelijk jouw IP-adres wordt verwerkt) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij doen zaken met bedrijven die in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn.
Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan externe partijen gevestigd buiten de EER en waar geen adequaat beschermingsniveau aanwezig is, blijven wij toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens en maken wij gebruik van wettelijke doorgiftemechanismen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens voldoende zijn beschermd.
Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van EU Standaard Contracten of contracteren met partijen gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarvoor in de plaats te treden regelingen.

Cookies
Deze website van Studentpool maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op Users hun hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat.
Op deze website worden verschillende cookies gebruikt:
1. Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.
2. Social media cookies:
Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook). Door op een social media button te klikken, word de User doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.
3. Analytische cookies:
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de Users.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: Cookies, wat zijn het en wat doe ik ermee?

Overzicht cookies
Op deze website worden diverse cookies geplaatst, ook door derden. Hieronder een overzicht:Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics _ga Analytische cookie die websitebezoek meet 2 jaar
_gat Analytische cookie die websitebezoek meet 1 dag
_gidAnalytische cookie die websitebezoek meet 2 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar avg@studentpool.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via avg@studentpool.nl.

Datalekken
Wat is een datalek?
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Indien je kennis hebt van een datalek of een mogelijk datalek vragen we je hier zo snel mogelijk melding van te maken.
Wij pakken meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en nemen die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen.
Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Privacy Statement van derden
Op de website staan een aantal links aan naar andere websites vermeld. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Studentpool geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de betreffende websites.

Wijziging van dit Privacy Statement
Studentpool kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van het Privacy Statement is altijd via de website van Studentpool te raadplegen.

Dit privacy beleid is voor het laatst geüpdate op 05-06-2020.