Code of Conduct

De Code of Conduct beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van ethische gedragingen die door StudentPoolers en kantoren worden aangehouden binnen het platform en tijdens de uitvoering van projecten. De ethische gedragen zijn deels gebaseerd op de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants.

Wij gedragen ons professioneel
Wij onthouden ons van elk handelen of nalaten waarvan wij weten of behoren te weten dat dit een ander in diskrediet brengt of kan brengen.

Wij zijn integer
Wij treden eerlijk en oprecht op door onze normen en waarden te handhaven.

Wij zijn vakbekwaam en zorgvuldig
Wij zijn vakbekwaam en zorgvuldig op het niveau dat is vereist om een professionele dienst op een adequate wijze te kunnen verlenen en wij moedigen elkaar aan om onze vakbekwaamheid en zorgvuldigheid blijvend te ontwikkelen.

Wij gaan te allen tijde vertrouwelijkheid met gegevens om
Wanneer wij de beschikking krijgen over gegevens of inlichtingen waarvan wij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn wij verplicht tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen. Wij gebruiken vertrouwelijke gegevens of inlichtingen niet voor eigen gewin of het gewin van een derde.

Wij werken samen op het platform of in teams
Online op het platform én offline in teams werken wij op een prettige manier samen.

Wij passen open en eerlijke communicatie toe
Wij delen informatie met elkaar zodat we elkaar verder helpen. Het is mogelijk om problemen te onderkennen en maken dit bespreekbaar.

Wij hebben wederzijds respect voor elkaar
Binnen de community en bij de uitvoering van de projecten gaan wij met respect met elkaar om. Wij benadelen elkaar niet, op welke wijze dan ook. Tevens hebben wij respect in onze uitlatingen over elkaar en respecteren wij elkaars standpunten.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor naleving van de Code of Conduct
Alle personen die actief zijn binnen het platform zijn ervoor verantwoordelijk dat de gedragsnormen worden opgevolgd. Personen dienen om uitleg te vragen wanneer een situatie niet duidelijk is en alle bekende en vermeende schendingen van de code (anoniem) te melden aan het management van Studentpool.