Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud, in alfabetische volgorde:
a. Applicatie: de web Applicatie van Studentpool op www.studentpool.nl, inlogomgeving en alle onderliggende pagina’s;
b. Dienst: de dienst die Studentpool aan de Gebruiker verleent via de applicatie, Applicatie of via een andere manier;
c. Gebruiker: de Student of Opdrachtgever of andere Partij die gebruikt maakt van de Dienst van Studentpool;
d. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienst van Studentpool voor het werven van Studenten;
e. Partij: een partij (de Gebruiker en/of Studentpool) bij deze Voorwaarden;
f. Student: de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst.
g. Studentpool: de ondernemingen Studentpool Accountancy B.V. en Studentpool Fiscaal B.V., kantoorhoudende te 1114 AL Amsterdam (Nederland), De Flinesstraat 2 E;
h. User Content: alle informatie die door de Gebruiker via de Applicatie of e-mail toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de profielen en de projecten;
i. Voorwaarden: deze (algemene) voorwaarden van Studentpool.

Artikel 2: Algemeen
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot- en het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker en het verlenen van enige Dienst door Studentpool. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van Studentpool of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Studentpool en enige Partij, tenzij Studentpool uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.
2. Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Studentpool zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
3. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Studentpool en een Partij, wordt die Partij geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen van- en aanvullingen op de Voorwaarden.
4. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
5. Eventuele door Gebruiker voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door Studentpool en Gebruiker zijn overeengekomen.
6. Studentpool is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Studentpool vermeld op de website de meest actuele versie van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden worden tevens tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht.
7. De Gebruiker die de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Voorwaarden, accepteert daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Voorwaarden onherroepelijk.
8. Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Studentpool zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
9. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden te eniger tijd toegepast of getolereerd door Studentpool ten voordele van enige Partij, geeft die Partij nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

Artikel 3: De Dienst
1. Studentpool verricht Diensten ten behoeve van de Gebruiker, waaronder,
1.a In het geval de Gebruiker Opdrachtgever is, deze (een) project(en) en eventuele andere User Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen; en binnen door Studentpool te bepalen grenzen toegang en inzage in de databank met Gebruiker profielen kan krijgen; of
1.b In het geval de Gebruiker Student is, deze een profiel en eventuele andere User Content kan plaatsen; en toegang en inzage in de databank met projecten kan krijgen
2. Studentpool verricht Diensten op het gebied van werving en selectie van Studenten ten behoeve van de Opdrachtgever.
3. Studentpool stelt zich voorts ten doel de Student middels e-learnings kennis bij te brengen die bijdragen aan de geschiktheid voor het doen van werkzaamheden voor de Opdrachtgever.
4. Studentpool verricht voorts die Diensten, die mondeling of schriftelijk zijn overeen gekomen met een Partij, of uit eigen initiatief zijn opgestart.

Artikel 4: Toegang tot de Dienst
1. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Voorwaarden, geeft Studentpool de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar (ook niet middels een sublicentie) recht op toegang tot- en gebruik van de Dienst en de Applicatie. De Student is gerechtigd om de Content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden binnen het doel van de Applicatie. De Opdrachtgever is gerechtigd om de Content in te zien en te gebruiken voor commerciële doeleinden binnen het doel van de Applicatie.
2. De wijze waarop- en de voorwaarden waaronder feitelijk gebruik wordt gemaakt van de Dienst wordt aan de Gebruiker getoond op de Applicatie.
3. De Gebruiker dient om gebruik te kunnen maken van de Dienst een Account te maken op de manier zoals beschreven op de Applicatie. De Gebruiker staat er jegens Studentpool voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken en/of wijzigen van zijn Account verstrekt persoonlijk, compleet, actueel en juist is. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte User Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de User Content. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de User Content.
4. De Gebruiker vrijwaart Studentpool voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op onrechtmatig gebruik van de Dienst.

Artikel 5: Account
1. De Gebruiker dient bij de registratie op de Applicatie tevens inloggegevens te verstrekken, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account.
2. De Gebruiker is verplicht zijn inloggegevens geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Studentpool mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Inloggegevens mogen evenwel binnen de eigen vestiging van een Opdrachtgever vrij worden gebruikt.
3. De Gebruiker dient Studentpool op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn account, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.
4. Studentpool behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik, inbreuk op rechten van derden, strijd met enige bepaling uit deze Voorwaarden of een overeenkomst (de teksten van) project(en) en/of bedrijfsinformatie te wijzigen, weigeren of verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of restitutie. Of sprake is van een situatie als hiervoor omschreven is ter beoordeling van Studentpool.
5. Studentpool is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Applicatie en/of Dienst door derden.
6. Door het plaatsen van projecten, profielen en/of andere User Content geeft de Gebruiker Studentpool toestemming deze projecten, profielen en/of andere User Content op de Applicatie te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.
7. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de projecten, profielen en/of andere Content die hij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door Studenten c.q. Opdrachtgevers. Studentpool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door andere Gebruikers.

Artikel 6: Vrijwaringen, geen garantie en uitsluiting aansprakelijkheid
1. De door Studentpool aangeboden Dienst wordt verricht “as-is” en “zoals beschikbaar”.
2. Studentpool verleent uitdrukkelijk geen garantie:
2.a voor de geschiktheid van de Dienst voor de doeleinden van de Gebruiker;
2.b op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder Gebruikers, verstrekte gegevens;
2.c dat de Dienst voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker;
2.d dat de Dienst te allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.
3. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Studentpool geen kennis van en/of bemoeienis heeft met de User Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Applicatie en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Studentpool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen genomen op basis van informatie en/of andere gegevens op de Applicatie of op basis van de Dienst.
4. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Applicatie en/of Dienst verricht.
5. Studentpool is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen en/of aan te passen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker.
6. Studentpool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
7. Indien Studentpool aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Studentpool uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Studentpool toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Studentpool gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van de Gebruiker. De totale aansprakelijkheid van Studentpool zal nooit meer dan één duizend euro (€1.000,-) bedragen.
8. Onder directe schade als bedoel in het vorige lid wordt uitsluitend verstaan:
8.a materiële schade aan zaken;
8.b redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
8.c. redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
9. Behoudens in gevallen van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens Studentpool is iedere aansprakelijkheid van Studentpool voor andere dan directe schade, zoals beschreven in lid 7, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer.
10. In ieder geval is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Studentpool in gevallen van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
10.a de omstandigheid dat Studentpool zelf een prestatie die van belang is in verband met haar Dienst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
10.b staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof of elektriciteit;
10.c storingen of ongevallen in het (data)verkeer;
10.d overheidsmaatregelen of embargo;
10.e relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;
10.f extreme weersomstandigheden;
10.g brand, overstroming, natuurramp;
10.h storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken.

Artikel 7: Verbodsbepalingen
1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om User Content te plaatsen die:
1.a niet in lijn ligt met de opgestelde Code of Conduct;
1.b bewust foutieve informatie bevat en/of misleidend is;
1.c bestaat uit het aannemen van een valse identiteit;
1.d reclameboodschappen bevat;
1.e gegevens van andere Gebruikers gebruikt of verzamelt via de Dienst om deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden of om de Gebruikers te benaderen buiten Studentpool om;
1.f verwijst naar andere project en/of profielen die niet vermeld staan op de Applicatie;
1.g gebruik maakt van andere dan de door Studentpool goedgekeurde tools om de Applicatie te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
1.h virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Applicatie en/of de computersystemen van Studentpool te omzeilen;
1.i in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving of op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is;
1.j de belangen en goede naam van Studentpool, haar medewerkers, aandeelhouders en/of directie kan schaden.
2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om:
2.a Het is de Opdrachtgever verboden om rechtstreeks de Studenten van Studentpool te benaderen die zijn voorgesteld via een (geanonimiseerd) cv of via het Platform van Studentpool voor het verrichten van arbeid, in welke vorm dan ook, op straffe van een boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Studentpool volledige schadevergoeding te dezer zake te vorderen;
2.b Het is de Opdrachtgever verboden om de Student een ander dienstverband (zoals een stage of afstudeeropdracht) dan een bijbaan of startersfunctie aan te bieden, tenzij dit voorafgaand besproken is met Studentpool en voorafgaand afgestemd ter goedkeuring;
2.c de Studenten als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub a en b betreft de Studenten die een of meerdere keren zijn voorgesteld en/of op kennismakingsgesprek zijn geweest vanuit Studentpool via Opdrachtgever, met inbegrip van de Studenten die uiteindelijk geweigerd zijn.
2.d De Studenten als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub a en b betreft de Studenten die zich een of meerdere keren hebben ingeschreven in een opdracht van Opdrachtgever, met inbegrip van de Studenten die uiteindelijk geweigerd zijn;
2.e de via de Dienst van Studentpool verkregen User Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
2.f de door Studenten verstrekte contactgegevens anders te gebruiken dan voor openstaande projecten;
2.g andere Opdrachtgevers te benaderen met (geschikte) Studenten;
2.h derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te (laten) verrichten.
3. Het is de Student niet toegestaan om:
3.a projecten te plaatsen op de Applicatie;
3.b de via de Dienst van Studentpool verkregen User Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
3.c de door Gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor doeleinden buiten het doel van de Applicatie;
3.d andere Studenten te benaderen;
3.e derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te (laten) verrichten.

Artikel 8: E-learnings
1. Studentpool draagt zorg voor het feit dat de Studenten, alvorens zij opdrachten kunnen doen voor Opdrachtgever, een e-learning op de desbetreffende specialisatie te hebben genoten.
2. Het gevolgd hebben van een Leermodule is geen garantie omtrent het kennisniveau van de Student.
3. De inhoud van dee-learning is op te vragen via info@Studentpool.com of via  www.opleidingen.Studentpool.com/login is het mogelijk om een demo account aan te maken.

Artikel 9: Match tussen Opdrachtgever en Student
Indien Opdrachtgever overgaat tot het geven van een opdracht aan een Student worden de afspraken daaromtrent vastgelegd in een inleenovereenkomst of W&S opdracht. Deze zijn voorafgaand bekend gemaakt bij de Opdrachtgever.

Artikel 10: Betaling
1. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Applicatie of zoals wordt overeengekomen bij separate overeenkomst.
2. Opdrachten van de Gebruiker aan Studentpool binden Studentpool pas nadat de opdracht door Studentpool is bevestigd, dan wel nadat Studentpool kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst te zijn begonnen.
3. Indien voor gebruikmaking van onderdelen van de Dienst een vergoeding is verschuldigd wordt de hoogte van deze vergoeding op de Applicatie vermeld.
4. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
5. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Op reeds afgenomen Diensten zijn prijswijzingen evenwel niet van toepassing.

Artikel 11: Niet of niet tijdig betalen
1. Bij niet tijdige betaling van een factuur of termijn wordt de Gebruiker geacht van rechtswege in gebreke te zijn, zonder de eis van enige aanmaning of ingebrekestelling. Studentpool heeft in geval van niet tijdige betaling het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
2. Ongeacht of sprake is van het verstrijken van een betalingstermijn, een betalingsregeling of overige factoren die een, al dan niet overeengekomen, uitstellend effect hebben op betaling, is de factuur direct en volledig opeisbaar in elk van de navolgende gevallen:
2.a indien de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard of indien hij daartoe zelf aanvraag doet;
2.b indien de Gebruiker surséance van betaling aanvraagt;
2.c indien de Gebruiker wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering;
2.d indien de Gebruiker het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
2.e indien (executoriaal) beslag op bezittingen van de Gebruiker wordt gelegd;
2.f bij het overlijden van de Gebruiker;
2.g indien de Gebruiker een rechtspersoon is: bij dienst liquidatie of ontbinding, deponeren van een voorstel tot fusie of (af-)splitsing.
3. De Opdrachtgever verbeurt aan Studentpool bij niet tijdige betaling een vergoeding voor incassokosten: de vergoeding bedraagt het maximum conform de Wet Incasso Kosten (of de daarin voor de plaats te treden wetgeving).
4. De Opdrachtgever verbeurt aan Studentpool bij niet tijdige betaling een rente gelijk aan één procent (1%) per maand. Ter berekening van de lengte van de rentedragende periode gelden delen van een maand als een gehele maand. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met een minimum van 15% van het niet of niet tijdig betaalde bedrag.
5. Alle betalingen strekken eerst tot voldoening van de in lid 3 casu quo lid 4 gemelde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
6. Studentpool is gerechtigd alle aan haar voldane bedragen, ook voorschotten en betalingen op ontbonden overeenkomsten, te verrekenen met de krachten lid 3 casu quo lid 4 aan haar verschuldigde vergoeding.

Artikel 12: Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de Diensten, met inbegrip van gepresenteerde en niet-gepresenteerde inhoud, met uitzondering van de User Content, berusten bij Studentpool.
2. De Gebruiker verstrekt aan Studentpool ten aanzien van de door hem op de Applicatie geplaatste User Content, een kosteloos, onherroepelijke en overdraagbaar recht om deze User Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

Artikel 13: Privacy
Gebruiker dient voor gebruikmaking van de Dienst (persoons)gegevens aan Studentpool te verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Studentpool en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. Het Privacy Statement is beschikbaar op de website van Studentpool.

Artikel 14: Niet-nakoming
Studentpool en de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de Applicatie en de Dienst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. In een dergelijk geval heeft Studentpool het recht, zonder enig recht van Gebruiker op schadevergoeding of restitutie van kosten:
1. de toegang tot de Dienst te beperken, op te schorten of te ontzeggen;
2. hetAccount tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen; en/of
3. UserContent van de Gebruiker te verwijderen.

Artikel 15: Overige bepalingen
1. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Studentpool ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
2. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.